قوانین و مقرارت ویژه زنان وخانواده

قانون حضانت

قانون: اصلاح موادی از قانون مدنی (1169) در خصوص حضانت 

تاریخ تصویب در مجلس: 81/5/6 مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 82/9/8

شرح قانون:‌ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

قانون: حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها

تاریخ تصویب در مجلس: 64/5/6- مجلس دوم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 64/5/13

شرح قانون:‌ حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خوشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار 
می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. 

 

قانون: قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر با محجور به مادران آنها

تاریخ تصویب در مجلس: 60/10/8- مجلس اول

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 60/10/22

شرح قانون:‌ حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می شود، در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. 

 قانون ازدواج 


قانون:
 اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 (عقد نکاح)‌

تاریخ تصویب در مجلس: 79/9/27 - مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 81/4/1– تأیید مجمع تشخیص مصحلت

شرح قانون:‌  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است. به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. 1381/4/1 تایید مجمع تشخیص مصلحت 

قانون: الزام تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

تاریخ تصویب در مجلس: 67/1/23- مجلس اول

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 67/2/19

شرح قانون:‌ به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزدان ، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید. نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز اقدام کنند.

قانون: تسهیلات ازدواج جوانان

تاریخ تصویب در مجلس: 84/9/27- مجلس هفتم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 84/10/22

شرح قانون: به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. 

قانون: معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه

قانون طلاق

تاریخ تصویب در مجلس: 79/11/26- مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 79/11/26

شرح قانون:‌  چنانچه وجه پس از صدور اجرایه درخصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. 

قانون: تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

تاریخ تصویب در مجلس:76/8/11 - مجلس پنجم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 28/8/76

شرح قانون:‌  گواهی صادره از مرجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرفت مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود،‌از اعتبار ساقط خواهد بود.

قانون:
 الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی (مصادیق عسر و حرج)

تاریخ تصویب در مجلس: 3/7/79 - مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 29/4/81 – تایید مجمع تشخیص مصلحت

شرح قانون:‌  عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و مواردی به عنوان مصادیق عسر و حرج معرفی شده است. 


قانون:
 اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)

تاریخ تصویب در مجلس: 76/5/8- مجلس پنجم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 76/5/19

شرح قانون:‌ رییس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستان ها، به تناسب جمعیت آن حوزه ، حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. 

قانون: الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه

تاریخ تصویب در مجلس: 29/4/76 - مجلس پنجم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 8/5/76

شرح قانون:‌ چنانچه مهریه وجه رایج باشد،‌متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری راضی کرده باشند 

قانون: اصلاح مقررات مربوط به طلاق

تاریخ تصویب در مجلس: 70/12/21 - مجلس چهارم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 71/8/28– تأیید مجمع تشخیص مصحلت

شرح قانون:‌ از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین، از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن کریم فرموده است)‌حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق، حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

 

قانوناشتغال


قانون:
 حمایت از مشاغل خانگی

تاریخ تصویب در مجلس: 89/2/22- مجلس هشتم 

تاریخ تایید شورای نگهبان: 89/2/22

شرح قانون: دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28)  و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله،‌مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد. 


قانون:
 اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی مصوب سال 74 (افزایش مرخصی زایمان)

تاریخ تصویب در مجلس: 6/4/86 - مجلس هفتم  

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌

شرح قانون: افزایش مرخصی زایمان از چهار ماه به شش ماه 

قانون: الحاق تبصره (3)‌به ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی (افزایش مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو و بیشتر)

تاریخ تصویب در مجلس: 80/12/22- مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 80/2/28

شرح قانون:‌ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3)‌ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب – 1372012022 الحاق می شود. مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. 

 

قانون: الحاق ماده (7)‌و تبصرهآن به قانون نقل و انتقال دوره ای قضات (بانوان متأهل دارنده پایه قضایی می توانند درمحل اقامت همسرانشان به خدمت اشتغال یابند)

تاریخ تصویب در مجلس: 79/12/12- مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 79/12/10

شرح قانون:‌ بانوان متأهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده (2)‌ این قانون مستثنی می باشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال می یابند. تبصره بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود، به خدمت مشغول خواهند شد.

قانون: استخدام جانبازان ، اسرا و خانواده های شهدا

تاریخ تصویب در مجلس: 67/10/7 - مجلس دوم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 67/10/20

شرح قانون:‌  خانواده شهدا و جانبازان جهت استخدام در امکان دولتی در اولویت هستند 

قانون تنظیم و سلامت خانواده


قانون:
 اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت در حال بررسی در مجلس نهم

تاریخ تصویب در مجلس: 30/12/88 - مجلس هشتم

تاریخ تایید شورای نگهبان: در دست بررسی

شرح قانون:‌ تشویق باروری

قانون: قانون سقط درمانی (بیماری جنین یا تهدید جان مادر)

تاریخ تصویب در مجلس: 84/3/10 – دوره هشتم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 84/3/25

شرح قانون: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

قانون: قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

تاریخ تصویب در مجلس: 29/4/82 - مجلس ششم

تاریخ تایید شورای نگهبان:‌ 8/5/82

شرح قانون:‌ به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح ،‌مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو ) به اثبات رسیده اقدام نمایند 

 

قانون: قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

تاریخ تصویب در مجلس: 74/12/22 - مجلس چهارم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 75/9/21

شرح قانون: تداوم سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر 

 

قانون: قانون تنظیم خانواده و جمعیت

تاریخ تصویب در مجلس: 26/2/72 - مجلس چهارم

تاریخ تایید شورای نگهبان: 2/3/72

شرح قانون:‌ کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند ، قابل محاسبه و اعمال نحواخد بودو فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده بر خوردار می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :